0(0)

ส 31201 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/8

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       รายวิชาเพิ่มเติม

รหัส ส31201 วิชา กฎหมายเบื้องต้น                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน  20 ชั่วโมง/ภาค (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)                จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญและลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย

กระบวนหารตราของกฎหมาย รัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ ของปวงชนชาวไทย

การใช้อำนาจอธิปไตย องค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับบุคคลนิติกรรมสัญญา ทรัพย์ หนี้ ละเมิด ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญา เกี่ยวกับลักษณะของกฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่ควรรู้ประกอบด้วยกฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงานกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการเข้ารับราชการทหารและกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้  สามารถนำไปประยุกต์ ปฎิบัติในการดำเนินชีวิต ได้อย่างมีความสุข

ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา

มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน  (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information)

การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

( Effective Communication ) การบริการสังคมและ สาธารณะ (Pubic Service ) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

1.อธิบายและวิเคราะห์ความสำคัญ ลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฏหมายกระบวนการตราของกฏหมาย

2.วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

3.วิเคราะห์ความสำคัญของการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของกฏหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฏหมายการเข้ารับราชการทหารและกฏหมายเกี่ยวกับเด็ก

 

 

168

 

4.วิเคราะห์บทบัญญัติตนตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญาหนี้ ละเมิด ทรัพย์ ครอบครัว และมรดก

  1. วิเคราะห์ผลของการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและทรัพย์
  2. อธิบายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาปัญหาการใช้กฏหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไข

 

รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้        

 

 

 

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย

ใบความรู้หน่วยที่ 1
powerpoint หน่วยที่ 1
แบบทดสอบหน่วยที่ 1
วิดีโอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย40:15

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฏหมายแพ่งที่ควรรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายอาญาที่ควรรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฏหมายสำคัญของประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กระบวนการยุติธรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

20 รายวิชา

550 ผู้เรียน

เรียน