0(0)

ออกแบบเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยี การนำแนวคิดเชิงคำนวณพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน(Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอาแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

ว 4.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.5/1

ว 4.2 ม.4/1, ม.5/1, ม.6/1

รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน40h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ?

แนวคิดเชิงคำนวณ เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นการคิดเชิงตรรกะ หรือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
วิทยาการคำนวณคืออะไร
แนวคิดเชิงคำนวณ
ใบกิจกรรมที่ 1.1 บ้านเธอ บ้านฉัน
แนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนวิธีด้วย Microbit
ใบกิจกรรมที่ 1.2 แยกส่วนและสร้างใหม่
ใบกิจกรรมที่ 1.3 สวนสัตว์หรรษา
โจทย์โปรแกรมแบบลำดับ
Selection_Flowchart
Repeat_Flowchart
แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี?

การออกแบบขั้นตอนในการแก้ปัญหา การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผล และนำเสนอ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการ บูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่องโยงกับชีวิตจริง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา?

- หลักการแก้ปัญหา - ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม - ความรู้พื้นฐานโปรแกรมภาษา C# - การสร้างโปรแกรมแสดงเนื้อหา - การสร้างโปรแกรมคำนวณ - การพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การพัฒนาโครงงาน?

การพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยี เป็นการนำแนวคิดเชิงคำนวณมาแก้ปัญหาต่าง ๆ

เกี่ยวกับผู้สอน

เกิด 5 พฤษภาคม 2527 การศึกษา -ระดับมัธยมศึกษา จบจาก โรงเรียนเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ -ระดับปริญญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

52 ผู้เรียน

เรียน