0(0)

อังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                    รหัสวิชา อ 32101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                ภาคเรียนที่ 1                1.0  หน่วยกิต  เวลา  40  ชั่วโมง

 

          เข้าใจคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น(skit) ถูกต้องตามหลักการ

อ่านพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม อธิบายและเขียนประโยค ข้อความที่อ่านด้วยการตีความ/ ถ่ายโอน และเขียนสื่อความข้อมูลที่มิใช่ความเรียง (non-text information) รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค

และข้อความที่ฟังหรืออ่าน จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิด

เห็น จากการฟังและการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง

ประกอบ

          สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคล เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัวประสบการณ์ สถาณการณ์ ข่าว /เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่าง

ต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีขั้นตอนซับซ้อน

อย่างคล่องแคล่ว พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฎิเสธ การให้ความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายความรู้สึกความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม

ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆที่อยู่ใความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุป

ใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ที่อยู่ใน

ความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบ

          ใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถอธิบาย/อภิปรายความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพยสุภาษิต และบทกลอนของภาษอังกฤษและภาษาไทย วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ

ไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอ ด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จำลอง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ของสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดี

เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 

 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4

ต 1.2 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5

ต 1.3 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3

ต 2.1 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3

ต2.2 ม.5/1 ม.5/2

ต3 .1 ม.5/1

ต 4.1 ม.5/1

ต 4.2 ม.5/1 ม.5/2

 

รวม 21 ตัวชี้วัด

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • This lesson plan will help ESL students learn about extreme weather, such as tornadoes and hurricanes. Students will read informational text about extreme weather and will record a fictional forecast for an extreme weather condition.

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน

หน่วยที่ 1 Vacation?

lesson In this post, we will introduce a lesson plan that will get your ESL students talking about vacation planning On Vacation – Planning Your Destination is part of Off2Class’ Functional Language Series. This lesson plan doesn’t contain explicit grammar instruction, rather, it is designed to promote authentic language skills. If your students enjoy vacationing continue reading to learn more about this lesson plan. Planning Your Destination at a Glance In this lesson, students will be required to do a variety of tasks that revolve around vacation planning. The lesson begins with an activity that elicits vacation-related vocabulary. Then, students will move on to a reading exercise that will test their reading comprehension. Then, students will move on and do a role-play exercise. Finally, students will have the chance to share their ideas and opinions about their ideal holiday destinations. Vacation Planning ESL lesson

หน่วยที่ 6 Travel Guide

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

150 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • ใบความรู้,ใบกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5