0(0)

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

หลักสูตรรายวิชา

อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ•อังกฤษ อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ อ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ จากการฟัง การอ่าน และการสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของตนเอง เรื่องที่อยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์ต่าง ๆ บรรยายและสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราว ข้อมูล เหตุการณ์ใกล้ตัว และเรื่องราวในท้องถิ่น เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา อธิบายวิถีชีวิตตลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรมของภาษาอย่างเหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างสำนวน ประโยค ความเชื่อ วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า สืบค้นความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น แล้วนำเสนอด้วยการพูดและเขียน

โดยใช้ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า สืบค้น รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Money
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Our heroes
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Strange Stories
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 At home

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน40h

หน่วยที่ 1 Social World?

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. E-Safety การใช้อินเตอร์เน็ตให้ปลอดภัย 2. Vlogger หรือ Youtuber คือ ผู้ทำวิดีโอและโพสต์ในสื่อออนไลน์ อาทิ ยูทูบ โดยยิ่งมีคนดูมาก ก็จะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนคืนสู่ผู้ผลิตวิดีโอมากเช่นเดียวกัน 3. Social Bully การกลั่นแกล้งคนอื่นโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 4. Social friends เพื่อนทางออนไลน์ 5. Money from the air การหารายได้จากอินเตอร์เน็ต

2.Bad luck?

นักเรียนสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโชคร้ายที่นักเรียนเคยเจอ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

112 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. Powerpoint
  • 2. Picture
  • 3. Website

ความต้องการ

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4