0(0)

อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

หลักสูตรรายวิชา

อ 31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ•อังกฤษ อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ อ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ จากการฟัง การอ่าน และการสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของตนเอง เรื่องที่อยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์ต่าง ๆ บรรยายและสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราว ข้อมูล เหตุการณ์ใกล้ตัว และเรื่องราวในท้องถิ่น เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา อธิบายวิถีชีวิตตลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรมของภาษาอย่างเหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างสำนวน ประโยค ความเชื่อ วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า สืบค้นความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น แล้วนำเสนอด้วยการพูดและเขียน

โดยใช้ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า สืบค้น รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน40h

หน่วยที่ 1 Dangerous Disease in Our World?

เทคนิคการถอดความ (Paraphrasing text Technique)
แผนการเรียนที่ 1 A boy in Dubai0:56
A boy in Dubai_Pretest
E-Safety_Learn
A boy in Dubai_ Quiz
A boy in Dubai__Post test
แผนการเรียนที่ 2 I am skating.
I am skating._Pre test
I am skating._Learn
I am skating._Quiz
I am skating._Post Test
แผนการเรียนรู้ที่ 3 Money Verbs

หน่วยที่ 2 Our Environment?

เทคนิคการอธิบายความ (Description Technique)

หน่วยที่ 3 Food & Health?

เทคนิคการแสดงความขัดแย้ง (Recognizing Bias Technique)

หน่วยที่ 4 Job during Studying?

เทคนิคการอ่านอย่างคร่าว ๆ และหารายละเอียด (Skimming & Scanning Technique)

หน่วยที่ 5 Enough Sleeping?

เทคนิคการเปรียบเทียบ (Comparison Technique)

หน่วยที่ 6 New Discovery?

เทคนิคการใช้เหตุและผล (Cause and Effect Technique)

หน่วยที่ 7 Interesting Automobile?

เทคนิคการหาความหมาย (Definition Technique)

หน่วยที่ 8 Famous Person?

เทคนิคการแทนที่ข้อความ (Restatement Technique)

หน่วยที่ 9 Thai Culture?

เทคนิคการวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน (Identifying the Author’s Intent Technique)

หน่วยที่ 10 Amazing Place to Travel?

เทคนิคการเก็บข้อมูลสู่รายละเอียด (Skimming to Scanning Text Technique)

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

104 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. Powerpoint
  • 2. Website
  • 3. Text

ความต้องการ

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4