0(0)

เคมี ๓ ว๓๐๒๒๓ ชั้น ม.๕/๓

หลักสูตรรายวิชา

                                  คำอธิบายรายวิชาเคมี ๓

เคมีเพิ่มเติม                                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ภาคเรียนที่ ๑                                                              เวลา ๖๐ ชั่วโมง

 

ศึกษาความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตรและความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมล หรือมวลขอลแก๊ส

โดยใช้กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎเกย์-ลูสแซก กฎรวมแก๊ส กฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ

คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสมโดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัล ศึกษาทฤษฎี

จลน์ของแก๊ส การแพร่และคำนวณอัตราการแพร่ โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม ศึกษาปรากฏการณ์

หรือการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมโดยใช้สมบัติและกฎต่างๆ ของแก๊ส

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารในปฏิกิริยาเคมี คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาทิศทาง

การชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาทิศทางการชนกันของอนุภาค

และพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ

และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรม

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์

เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ

ที่มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามรถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตของตนเอง

มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

๑. อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ

ตามกฎของบอยล์ กฎเกย์-ลูสแซก

๒. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎรวมแก๊ส

๓. คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์

ตามกฎของอาโวกาโดรและกฎแก๊สอุดมคติ

๔. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัล

๕. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่

ของแก๊สโดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม

๖. สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่างและอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆ

ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม

๗. ทดลองและเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทำการวัดในปฏิกิริยา

๘. คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัด

ในปฏิกิริยา

๙. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิด

ปฏิกิริยาเคมี

๑๐. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวและสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา

ที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

๑๑. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสาร

ตั้งต้น อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยา

๑๒. ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

หรืออุตสาหกรรม

๑๓. ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล

๑๔. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล

๑๕. คำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา

๑๖. คำนวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล

๑๗. คำนวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน

๑๘. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักเลอชาลเตอลิเอ

๑๙. ยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติ

และกระบวนการในอุตสาหกรรม

 

รวมทั้งหมด ๑๙ ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

บทที่๗ แก๊สและสมบัติของแก๊ส

แบบทดสอบท้ายเรื่องที่๑ ความดันของแก๊ส(10คะแนน)
แบบทดสอบท้ายเรื่องที่๒ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและความดันแก๊ส(10คะแนน)
แบบทดสอบท้ายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิของแก๊ส(10คะแนน)
เรื่องที่๖ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและจำนวนโมลของแก๊ส

บทที่๘ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

บทที่๙ สมดุลเคมี

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

115 ผู้เรียน

เรียน