0(0)

เคมี ๖ ว๓๐๒๒๖ ม.๖/๓

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา เคมี ๖

ศึกษาการนำความรู้ทางเคมีไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ

โดยการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น รวมทั้งคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษาการนำเสนองานหรือ

การแสดงผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการนำเสนอ รวมทั้งการศึกษาการเข้าร่วมเชิงสัมมนา

ประชุมวิชาการ หรือนิทรรศการแสดงผลงาน

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ

ในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้

ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

๑. กำหนดปัญหา และนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรม

๒. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ

ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ

๓. นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

๔. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์

ในงานนิทรรศการ

รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

เคมีกับการแก้ปัญหา

การใช้ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหา ตอนที่ 1 (13.08 นาที)00:00:00
การใช้ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหา ตอนที่ 3 (12.18 นาที)00:00:00
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (29.32 นาที)00:00:00
การเลือกปัญหาและการบูรณาการความรู้ในการแก้ปัญหา (15.12 นาที)00:00:00
การนำเสนอผลงานในรูปของรายงาน (16.42 นาที)00:00:00

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

115 ผู้เรียน

เรียน