0(0)

เคมี 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม ที่พบในชีวิตประจำวันเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชันเขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตามระบบ IUPAC เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตเขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม

ศึกษาประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของ พอลิเมอร์สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation)การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information)      การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญรายวิชา

38 บทเรียน60h

บทที่ 12 เคมีอินทรีย์?

ศึกษาสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม ที่พบในชีวิตประจำวันเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชันเขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตามระบบ IUPAC เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตเขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม
1.พันธะของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์
2.สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์
2.1 โครงสร้างลิวอิส โครงสร้างแบบย่อ โครงสร้างแบบเส้นและมุม
3. หมู่ฟังก์ชั่น
การมอบหมายงาน 1
6/4 เรื่องหมู่ฟังก์ชัน คาบ 2-3 วันที่ 14 มิ.ย. 2564
วีดิโอสอนเรื่อง
4.ชื่อของสารประกอบอินทรีย์
4.1 Alkane Alkene Alkyne
4.2 อ่านชื่อ IUPAC แอลเคน แอลคีน
4.3 อ่านชื่อ IUPAC แอลไคน์ เบนซีน
เรียนวันอังคารคาบ5-6
4.4 อ่านชื่อ IUPAC แอลกอฮอล์ อีเทอร์
4.5 อ่านชื่อ IUPAC แอลดีไฮด์ คีโทน
4.6 อ่านชื่อ IUPAC กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์
4.7 อ่านชื่อ IUPAC เอมีน เอไมด์
5.ไอโซเมอร์
🧪5.1 พิจารณาไอโซเมอร์ฟังก์ชัน และสเทอริโอไอโซเมอร์
6. สมบัติของสารประกอบอินทรีย์
🧪6.1 การละลาย จุดเดือด สารอินทรีย์ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ
🧪6.2 การละลาย จุดเดือด สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
7.ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์
🧪7.3 การเกิดเอไมด์ ไฮโดรลิซิสของเอไมด์
🧪7.2 การเกิดเอสเทอร์ ไฮโดรลิซิสของเอสเทอร์
🧪7.1 การเผาไหม้ การฟอกจางสีสารละลาย
8.สารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจำวันและการนำไปใช้
ไฟล์ Power point 1
ไฟล์ Power point 2
เรียนวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 VDEO 1
เรียนวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 VDEO 2
เรียนวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 VDEO 3
เรียนวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 VDEO 4
สมบัติของสารประกอบเคมีอินทรีย์สอนออนไลน์วันที่8คาบ8

บทที่ 13 พอลิเมอร์?

ศึกษาประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของ พอลิเมอร์สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

197 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • งานนำเสนอ
  • เอกสารสรุปบทเรียน
  • หนังสือเรียน
  • แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6