หน่วยที่ 12 เคมีอินทรีย์

เรื่องที่ 4 หมู่ฟังก์ชั่น