หน่วยที่ 12 เคมีอินทรีย์

เรื่องที่ 6 ชื่อของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 2