หน่วยที่ 12 เคมีอินทรีย์

เรื่องที่ 7 ชื่อของสารประกอบอินทรีย์ ตอน 3