หน่วยที่ 12 เคมีอินทรีย์

เรื่องที่ 9 การละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์