0(0)

เคมี4 ว30224 ม.5/3

  • ลงทะเบียนแล้ว 0
  • อัปเดตล่าสุด ธันวาคม 7, 2021

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                               รายวิชาเพิ่มเติม

รหัส ว30224  วิชา เคมี 4                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  2

เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3  ชั่วโมง/สัปดาห์)          จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

ศึกษาทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส  เบรินสเตต-ลาวรี และลิวอิส  คำนวณความสามารถ

ในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส  ค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือ

ไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส  ศึกษาปฏิกิริยาสะเทินและปฏิกิริยาไฮโดรลิซีสของเกลือ  การไทเทรต และการเลือกใช้อินดิเคเตอร์  คำนวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต  ศึกษาสมบัติและองค์ประกอบของสารละลายบัฟเฟอร์ รวมทั้งการนำความรู้เกี่ยวกับกรด-เบสไปใช้ประโยชน์

ศึกษาเลขออกซิเดชัน  ปฏิกิริยารีดอกซ์  ตัวรีดิวซ์  ตัวออกซิไดส์ ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์  เปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์  การเขียนและดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา  ศึกษาเซลล์ไฟฟ้าเคมีและการเขียนแผนภาพเซลล์  คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์  ศึกษาหลักการทำงานของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ หลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า  การทำโลหะให้บริสุทธิ์และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซ,,เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ  อธิบาย  อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน  (Hypothesis Formulation)การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation)  การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Pubic Service ) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กรด-เบส?

1. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบส โดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด- ลาวรี และลิวอิส 2. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 3. คำนวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 4. คำนวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลาย กรดและเบส 5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลัง การสะเทิน 6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 7. ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรตและการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับ การไทเทรตกรด-เบส 8. คำนวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 9. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 10. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ กรด-เบส
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบหน่วยที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เคมีไฟฟ้า?

11. คำนวณเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 12. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียน ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 13. ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดง ปฏิกิริยารีดอกซ์ 14. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา 15. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้าและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์ 16. คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และ ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 17. อธิบายหลักการทำงานและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า    และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 19. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า ในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

72 ผู้เรียน

เรียน