0(0)

เศรษฐกิจพอเพียง ม 5 /7

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รหัสวิชา  ส30203 เศรษฐกิจพอเพียง                 จำนวน  40  ชั่วโมง

    จำนวน 1.0 หน่วยกิต                                                            เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

                บอก อธิบาย จำแนก ยกตัวอย่าง สรุป เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความหมาย ความสำคัญ ที่มาและลักษณะสำคัญของหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจของไทย ปัญหาเศรษฐกิจ

ของไทยและแนวทางการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 กับการพัฒนาประเทศ

โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา

และการอธิบาย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถที่จะตัดสินใจ รวมทั้งปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

ตระหนักและเห็นคุณค่าและความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเห็นความสำคัญของการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

  1. ผลการเรียนรู้

3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้

          3.2 รู้และเข้าใจและเห็นคุณค่าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งโครงการตามพระราชดำริและนำมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

3.3 รู้และเข้าใจระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาของระบบเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการแก้ไข

3.4 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยและสภาพปัญหาของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

3.5 รู้และเข้าใจความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ผ่านมา

3.6 รู้ และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

3.7 รู้และเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละภาคส่วน

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง?

1. อธิบายความเป็นมา ความหมายและหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการและแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1 ให้นักเรียนทำลงในสมุดแล้วนำส้งครู
ใบงานที่ 2 ให้นักเรียนทำลงในสมุดแล้วนำส่งครูในสัปดาห์ที่มาเรียน
ใบงานที่ 3 ให้นักเรียนทำลงในสมุดแล้วนำส่งครูในวันที่เข้ามาเรียน

หน่วยที่ 2 ชุมชนพอเพียง?

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการความรู้

หน่วยที่ 3 การพัฒนาชุมนุม

หน่วยที่ 4 ประเทศพอเพียง

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

118 ผู้เรียน

เรียน