0(0)

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ม.6/7

  • โดย Aekkachai Suphorn
  • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ฟังแล้วเขียนสรุปข้อมูลที่ฟังได้ เข้าใจ จับใจความสำคัญ  และเขียนบันทึกข้อมูลจากเรื่องประโยค ข้อความที่ฟังได้  นำเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์และเหตุการณ์หรือเรื่องทั่วไปได้อย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพ อ่านบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านและการออกเสียง เข้าใจ ตีความ สรุปความจากเรื่อง ที่อ่านได้และนำความรู้ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ อธิบาย เขียนข้อความและประโยคให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่ฟังและอ่าน รวมทั้งระบุ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง เข้าใจ จับใจความสำคัญ  และ ถาม-ตอบข้อมูลจากเรื่องประโยค ข้อความที่ฟังและอ่านได้ นำเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์และเหตุการณ์หรือเรื่องทั่วไปได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ อ่านเรื่องราวแล้วเติมข้อมูล สืบค้นข้อมูล เขียนสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนแล้วนำเสนอได้

ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจ จับใจความสำคัญ และเขียนบันทึกข้อมูลจากเรื่องประโยค ข้อความที่ฟังได้
  2. เข้าใจนำเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์และเหตุการณ์หรือเรื่องทั่วไปได้อย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพ
  3. อ่านบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านและการออกเสียง เข้าใจ ตีความ สรุปความจากเรื่อง ที่อ่านได้และนำความรู้ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ

 

  1. อธิบาย เขียนข้อความและประโยคให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่ฟังและอ่าน รวมทั้งระบุ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง
  2. เข้าใจ จับใจความสำคัญ และ ถาม-ตอบข้อมูลจากเรื่องประโยค ข้อความที่ฟังและอ่านได้
  3. นำเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์และเหตุการณ์หรือเรื่องทั่วไปได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ
  4. อ่านเรื่องราวแล้วเติมข้อมูล สืบค้นข้อมูล เขียนสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนแล้วนำเสนอได้
  5. ฟังแล้วเขียนสรุปข้อมูลที่ฟังได้

รวมผลการเรียนรู้  8 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน1h

COVID-19

Worksheet

Digital Citizen

Movie review

The history of zombies

Finding a new job

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

194 ผู้เรียน

เรียน