0(0)

แนะแนว ก33901 ม.6/3

 • กลุ่มสาระวิชา/ระดับชั้น กิจกรรม
 • ระยะเวลา 1h
 • ลงทะเบียนแล้ว 44
 • อัปเดตล่าสุด มิถุนายน 28, 2021

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้จักและเข้าใจตนเองด้วยการค้นหาอัตลักษณ์แห่งเอกลักษณ์ของตนเอง ค้นหาความถนัดในการทํางานของตนเองซึ่งจะช่วยให้รู้จักอาชีพที่เหมาะสม แสวงหาการใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาในคณะ/สาขาวิชาและสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองสนใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะ/สาขาวิชาและตัดสินใจเลือกคณะได้อย่างเหมาะสมกับระดับความรู้ สามารถและความถนัดของแต่ละคนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้วยการจัดบริการและกิจกรรมที่หลากหลายเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่มโดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตของตนได้ตามความสนใจ ความต้องการ ความถนัด และความเข้าใจลักษณะเฉพาะตนและศักยภาพของตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทํางาน รู้จักใช้เทคโนโลยีสามารถปรับตัวให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1. ผลการเรียนรู้
 2. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้จักและเข้าใจตนเองด้วยการค้นหาอัตลักษณ์แห่งอัตลักษณ์ของตนเอง
  2. ทราบถึงความถนัดในการทํางานของตนเองซึ่งจะช่วยให้รู้จักอาชีพที่เหมาะสม
  3. สามารถแสวงหาการใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาในคณะ/สาขาวิชาและ สถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองสนใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะ/สาขาวิชาและตัดสินใจ เลือกคณะได้อย่างเหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถและความถนัดของแต่ละคน
  4. สามารถจัดการชีวิตของตนได้ตามความสนใจ ความต้องการความถนัดและเข้าใจลักษณะเฉพาะตนและศักยภาพของตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทํางาน
  5. รู้จักใช้เทคโนโลยี สามารถปรับตัวให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 3. วิธีการสอน (ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ)
 4. Student – center Class
 5. Learner- based Teaching
 6. Learner Independence

 

 1. อุปกรณ์ /สื่อ/แหล่งเรียนรู้
 2. ใบงาน
 3. ใบความรู้
 4. เอกสารประชาสัมพันธ์
 5. การวัดผลและประเมินผล
 6. แบบสังเกตการร่วมกิจกรรม
 7. แบบสัมภาษณ์

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน1h

ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว

ขั่วโมงที่ 1

รู้จักหลักสูตรแกนกลาง

คุณค่ารายวิชา

การสำรวจนิสัยในการเรียน

เทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

Life long Learning

สารสนเทศทางการศึกษา

เป้าหมายสู่อนาคต

แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

เป้าหมายการศึกษา

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การคิดอย่างสร้างสรรค์

อาชีพที่เหมาะกับฉัน

ความเหมาะสมของอาชีพสู่บุคคล

อาชีพของฉัน

อายุน้อยร้อยล้าน

คนแบบไหนจะสร้างงานได้ในศตวรรษที่ 21

พัฒนาคนพัฒนาชาติ

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

เกี่ยวกับผู้สอน

4.86 (7 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

327 ผู้เรียน

เรียน