0(0)

แนะแนว ม.2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รหัส ก 22901  วิชา กิจกรรมแนะแนว 3                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ( 1ชั่วโมง/สัปดาห์)                                                                                                                      

( ด้านความรู้: K )  พัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  มุ่งเสริมสร้างเจตคติ  คุณค่าชีวิต  ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ประเทศชาติ  และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

( ด้านทักษะ/กระบวนการ: P)   ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นพบความถนัด  ความสามารถของตนเอง

รวมถึงได้รับข้อมูลด้านต่างๆ เช่นการศึกษา  อาชีพ  สังคม เพื่อสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัว

เข้ากับสังคมแวดล้อมได้

 

( ด้านคุณลักษณะ: A )  เสริมสร้างประสบการณ์  ความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดี

และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

สารบัญรายวิชา

หน่วยที่ 1 ฉันทำได้

หน่วยที่ 2 เราและโลก

หน่วยที่ 3 การเรียนพัฒนาได้

หน่วยที่ 4 การสื่อสารสัมพันธ์

หน่วยที่ 5 ชีวิตปลอดอบายมุข

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

173 ผู้เรียน

เรียน