0(0)

แนะแนว ม.4/ 5 เทอม 2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                      วิชา  แนะแนว                               

ภาคเรียนที่ 2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                     เวลาเรียน 1  ชั่วโมง /สัปดาห์                               นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระทำของตนเอง การสำรวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษในตนเอง การสำรวจความชอบ ความสนใจในด้านการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพ การมองโลกในแง่ดี การรู้จักแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ปัญหากับการพัฒนาตน การรู้จัดตนเองและเพื่อน ทักษะการสื่อสาร การสำรวจและพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ การทำประโยชน์เพื่อสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้สำรวจและรู้จักตนเองในด้านต่าง ๆ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น รู้จักแหล่งข้อมูลและเลือกรับข้อมูลข่าวสาร มีความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง สามารถทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  1. จุดประสงค์การเรียนรู้
  2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
  3. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิต

และสังคม

  1. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (1 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

169 ผู้เรียน

เรียน