0(0)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ #ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา         เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  20  ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

 

ศึกษาการออกแบบอัลกอริทีมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, python, java และ c อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิดเผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอาแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การนำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการมีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

 

ตัวชี้วัด

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ว.4.2 ม.2/1   ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง

ว.4.2 ม.2/2   ออกกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

ว.4.2 ม.2/3   อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร

เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

ว.4.2 ม.2/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่

ผลงาน

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. นักเรียนอธิบายการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณได้ (K)
  • 2. นักเรียนออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณได้ (P)
  • 3. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (A)

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ

1.1 การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย
1.2 การพิจารณารูปแบบ
1.3 การคิดเชิงนามธรรม
1.4 การออกแบบอัลกอริทึม
1.5 กรณีศึกษา
ชิ้นงานที่ 1 การแจกแจงปัญหาย่อย (วาดภาพหมู่บ้านลงในตาราง)
ชิ้นงานที่ 2 การคิดเชิงนามธรรม
ชิ้นงานที่ 3 การคิดหารูปแบบ
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1

บทที่ 3 การแก้ปัญหาด้วย Scratch

บทที่ 4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

บทที่ 5 เทคโนโลยีการสื่อสาร

บทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

94 ผู้เรียน

เรียน

ความต้องการ

  • - ลำดับการเรียนคือ บทที่ 6, 1, 2, 3, 4 และ 5 (เรียนบทที่ 6 ก่อนบทอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ และในชีวิตประจำวัน)

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2