0(0)

IS 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

หลักสูตรรายวิชา

          ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ ตั้งประเด็นปัญหา /ตั้งคำถาม ในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนด โดยการกำกับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ และร่วมกันเสนอแนวคิดวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยการปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้  สังเคราะห์ สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ผลการเรียนรู้
  • 1. ตั้งประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นที่สนใจเริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
  • 2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ
  • 3. ออกแบบ วางแผน กำหนดขอบเขต ลำดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • 4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และระบุ
  • แหล่งที่มาของข้อมูลได้ถูกต้อง
  • 5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 6. จัดกระทำข้อมูล แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม 8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบด้วยตนเองหรือกลุ่ม 9. บอกประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  • รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

2 บทเรียน40h

1. คิดสร้างสรรค์

เอกสารประกอบการเรียน

2. มุ่งมั่นค้นคว้า

3. วิเคราะห์เจาะลึก

4. รอบรู้และเห็นคุณค่า

ข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2564

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

197 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5