0(0)

IS1 20201 ม.2/4

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์การตั้งประเด็น / คำถามในเรื่องที่สนใจ การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้า การแสวงหาความรู้ ข้อมูล การออกแบบ การวางแผนรวบรวมข้อมูล การใช้กระบวนการกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ การสังเคราะห์ การสรุปองค์ความรู้และการเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา ที่เป็นระบบ

ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมสังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวความคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการ

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้และมีทักษะการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าและนำองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

      ผลการเรียนรู้

  1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ
  2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ
  3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
  5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้
  6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
  7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
  8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบด้วยการเขียนรายงาน
  9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

ใบงานที่ 1 ประเด็นที่น่าสนใจ

ใบงานที่ 1
ใบความรู้ เรื่อง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ใบงานที่ 2 ไปแสวงหาคำตอบ

ใบงานที่ 3 รอบรู้และเห็นคุณค่า

นำเสนอโครงร่าง 64

เกี่ยวกับผู้สอน

4.89 (9 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

415 ผู้เรียน

เรียน